Bileciğin Tarihi Yerleri

bilecigin tarihi yerleri

BILECIGIN TARIHCESI


BİLECİK TARİHİ

Kentin Antik Çağdaki hayatı, tarih kaynaklarında Bilecik’i de içine alan Bitinya (Bithynia) bölgesinin genel tarihi içinde gösterilir. Bitinya bölgesinin bilinen tarihi M.Ö. 1950’ lerde burada yaşayan Trakya kavimlerinden Thynler’le başlar. Bölge daha sonra Mısır, Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Makedonya, Bitinya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğunun yönetimine geçmiştir. Bilecik’in bilinen ilk adı Belekoma’ dır.

Tarihte pek çok kavmin uygarlık ve egemenliğine sahne olan Bilecik, Kayı Boyu’nun Orta Asya’dan 400 çadırla gelip Söğüt’te, Osmanlı Devletinin kuruluş merkezliğini yaptığı yerdir. İlin tarihçesinin çok eskilere dayanması ve Osmanlının kurulduğu yer olması ayrıcalığı yanında, Kurtuluş Savaşı’nda verdiği çetin mücadeleler ve kazanılan zaferlerle Cumhuriyetin kuruluşunda da önemli bir role sahip olmuştur. Üzerinde çok sayıda arkeolojik ve tarihi eser bulunan, Bilecik’teki tarihi eserlerin çoğunu Osmanlı döneminde yapılan camiler, türbeler, hanlar, hamamlar, sivil mimari örnekleri , imaret ve benzeri yapılar oluşturmaktadır.
Kayı Boyu Aşireti mensuplarının 720 yıldan beri geleneksel olarak sürdürdükleri ve her yıl (Eylül ayının 2. haftası son üç gün) yapılan muhteşem törenlerle kutlanan “Ertuğrul Gazi’ yi Anma ve Söğüt Şenlikleri”ne çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi gelir. Törenlerde yörüklerin kına gecesi ve yaşantıları canlandırılır, cirit gösterileri yapılır.

Bileciğin Tarihi Yerleri Gezilecek Turistik Eserleri

BİLECİK BELİKOMA KALESİ
Bilecik’te Hamsu Çayı kenarında, kayalık ve sivri bir tepenin üzerinde bulunan Belikoma Kalesi’nin Bizans döneminde yapıldığı sanılmaktadır. Bizans Tekfurunun yaşadığı sanılan bu kalenin büyük bir kısmı yıkılmıştır. Günümüze yalnızca sur duvarlarının pek azı ile kayalara oyulmuş merdivenleri gelebilmiştir.
BİLECİK SAAT KULESİ

Bilecik’e hakim bir tepe üzerinde Anadolu Lisesi’nin bahçesindedir. Giriş kapısı üzerindeki kitabesinden 1907’de Ertuğrul mutasarrıfı Musa Kâzım Bey tarafından yaptırıldığı, 1987’de Bilecik Valisi Adil Yazar tarafından restore edildiği öğrenilmektedir.

Bilecik’in sembolü niteliğindeki saat kulesi, yukarıdan aşağıya doğru genişleyen dikdörtgen prizma şeklindedir. Alttan iki kat, köşeleri kesme taştan, cepheleri ise moloz taştan olup, üst katlar ahşaptır. En altta yuvarlak kemerli bir kapısı ile üzerinde yine yuvarlak bir pencere yer almaktadır. İkinci katta balkon bulunmaktadır. Balkon üzerindeki ahşap bloğun dört cephesinde birer kare kadranlı saat yer alır. Saat Kulesinin üzeri pramidal bir külahla örtülü olup h.1325 (1907) tarihli Hüdavendigâr salnamesindeki resmi ile onarım sonrası bugünkü görünümü arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.

BAKİ HAMAMI( Merkez)
Bilecik İstiklal Mahallesi’ndeki Baki Hamamı’nın ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı kesinlik kazanamamıştır.

Hamamın günümüze ulaşan bölümlerinden dikdörtgen planlı olduğu, soyunmalığın ise ahşaptan olduğu sanılmaktadır. Doğu yönündeki girişin arkasında kubbe ile örtülü soğukluk ve sıcaklık kısımları bulunmaktadır. Ayrı ayrı kubbeli olan bu mekanların üzeri pandantifli kubbelerle örtülüdür.

GÖL PAZARI HAMAMI (Gölpazarı)

Göl Pazarı Hamamını Mihal Bey yaptırılmıştır.

Hamamdan günümüze yalnızca soğukluk ve sıcaklık bölümleri gelebilmiştir. Soyunmalık bölümü günümüze gelememiştir. Soğukluk iki yarım kubbenin desteklediği merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Buradan kare kubbeli sıcaklığa geçilmektedir. Sıcaklığın iki yanında da halvet hücreleri bulunmaktadır.Bu hücrelerin üzeri de küçük birer kubbe ile örtülüdür.

AYŞE HATUN ÇEŞMESİ(Merkez)
Bilecik Merkezinde Orhan Camisi’nin batısında bulunan Ayşe Hatun Çeşmesi’ni Bilecik Ayanı Himmet Ağa’nın annesi Ayşe Hatun l813 yılında yaptırmıştır.

Yuvarlak kemerli kaba yontma taş ve tuğla hatıllı çeşmenin ayna taşı üzerinde altı satırlık bir kitabesi bulunmaktadır:
“Safha-i dehri içre emme hak edicek rüsgar
Bu cihan-ı vefada kala çeşme yadiğar
Ma-i zemzem feyz idev at şane bu
İç imam Hasan Hüseyin aşkına su
Sahip-ül hayrat ve hasenat
1228”.

KAYMAKAM SAİT BEY ÇEŞMESİ (Söğüt)

Söğüt Meydanında,parkın yanında bulunan bu çeşmeyi Söğüt de kaymakamlık yapmış olan Sait Bey l914 yılında yaptırmıştır.

Neo-Klasik üsluptaki çeşme üç kenarı, dış yüzleri dilimli vazolar halinde çeşme yalakları ile çevrilmiştir. Bu yalakaların ikişer yanında kabartma yıldız motifleri yerleştirilmiştir. Gövdenin köşeleri pahlı,ön yüzleri sivri kemerli nişler halindedir. Nişler ve aynaların yüzeyleri çinilerle bezenmiştir. Ayrıca üst kısımda dikdörtgen nişler içerisinde kitabeler bulunmaktadır. Çeşmenin doğu yüzünde “Minel mal küllüşeyhinbay”, kuzey yüzünde “Rebihüm ve sekahüm şeraban Tahura” yazılıdır. Batı yüzünde ise bir çini üzerine “Amel-i Mehmet Emin mintilazım Mehmet Hilmi Kütahya 1334” yazılıdır. Saçak kısmında stalaktitli frizler bulunmakta olup bunların üzerleri kıvrık dallar, rumiler ve palmetlerle süslü bir alınlıkla sona ermektedir.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ZAVİYESİ
Şeyh Edebali Zayiyesi Mal Hatun Türbesi ile birlikte Eski Bilecik’in kuzeyinde, Orhan Camisi’nin üzerindeki kayalık bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Bu yapı topluluğundan zaviye yıkılmış, Osman Gazi’nin eşi Mal Hatun Türbesi yanına sonraki devirlerde yeniden yapılmıştır. Günümüzde bu yapı topluluğu Şeyh Edebali’nin Türbesinin de bulunduğu zaviye-mescit, türbeden ibaret bir yapı topluluğu halindedir.

Şeyh Edebali Türbe ve dergahı aynı yapı içerisinde olmasına karşılık Mal Hatun Türbesi onların doğusunda ayrı bir yapıdır. Bazı kayıtlarda bütün bu yapı topluluğunu Osman Gazi’nin yaptırdığı ileri sürülmüşse de o tarihlerde Osman Gazi hasta olup, Bursa’da yaşıyordu. Bu bakımdan bu yapı topluluğunu Orhan Gazi’nin yaptırmış olması daha akla yakındır.

Edebali Türbesi ve zaviye dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı bir yapıdır. Taş duvarlı yapının batısında Edebali’nin türbesi kubbeli olup iki yanında eyvanlı bir üst örtü bulunmaktadır.

Bu yapı topluluğunun doğusunda Mal Hatun Türbesi bulunmaktadır. Türbe küçük bir yapı olmasına karşılık Osmanlı Türbe Mimarisi özelliğini taşımaktadır. Kare planlı,moloz taş bir yapısı vardır. Türbenin orta kısmında sandukaların bulunduğu kubbeli kısım kare planlıdır.Yanlarda eyvan duvarlarında açılmış küçük pencerelerle içerisi aydınlatılmıştır. Üzeri kubbe ile örtülüdür. Ayrıca kubbe üzerine kiremit çatı kaplanmıştır.

BİLECİK KÖPRÜLÜ KERVANSARAYI
Bilecik’e 16 km. uzaklıkta Vezirhan’da bulunan Kervansarayı Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa yaptırmıştır. Kervansarayın yapım tarihini gösteren kitabesi olmamakla beraber l655’de yapıldığı sanılmaktadır.

Kervansaray 101.52 X 27.21 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır.Üç bölümlü kervansarayın orta kısmı iki yandakilere göre biraz daha farklıdır. Bu bölüm girişe ayrılmış, yapımında taş ve tuğla kullanılmıştır. Bunun iki yanında arabaların ve atların barındığı birbirine eşit iki dikdörtgen bölüm bulunmaktadır. Dışa kapalı, payandalarla destelenen, kale görünümündeki kervansarayın üzeri iki yana meyilli ahşap kırma bir çatı ile örtülmüştür. İçerideki ahşap sütun dizisi ve kirişler çatıyı taşımaktadır. Bu çatı 1912 yılına kadar sağlam durumda kalmış, bundan sonra yıkılmış ve kervansaray kendi haline terkedilmiştir.

Kervansarayın iç kısmında her iki yanda duvarlara ocaklar yerleştirilmiştir.Yanlara sekiler yapılmış ve bunlar zeminden daha yüksek tutulmuştur. Bu durumda ortada araba ve atlar, iki yanda da yolcuların konaklaması sağlanmıştır. Duvarlardaki ocakların üzerinde de küçük, mazgal niteliğinde pencereler açılmıştır.

MİHAL BEY HANI (Gölpazarı)
Gölpazarı’da Mihal Bey Camisi’nin karşısında Mihal Bey Hanı bulunmaktadır. Osmanlı menzil hanlarından biri olan bu hanı Mihal Bey l318 de yaptırmıştır.

Hanın güney duvarında,dar kenarında sivri kemerli büyük bir giriş nişi içerisinde yuvarlak kemerli kapısı bulunmaktadır.Burada hanın yapım kitabesi bulunmaktadır:

Bena Bazihil bina is şerif
Sahibül hayr dafı üd dayr
Adil il ümere Mihal Bey
Fi seneti semana işrin ve semanemie
Ve itmaruhu kanefi ihda ve işrine ve semanemie

Mihail Hanı ince uzun dikdörtgen planlıdır.Tuğla derzli kaba yontma taştan yapılmıştır.Güneyde hanın giriş kapısı kare bir bölüme açılmaktadır.Bunun ardındaki üç bölümlü,iki kemerle birbirlerinden ayrılmıştır.Bölümlerin doğu duvarlarına birer niş yerleştirilmiştir. Hanın üzeri kalın beden duvarlarına oturan ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Doğu duvarına mazgal pencereler açılmıştır.

METRİSTEPE ŞEHİTLİK VE ANITI (Bozüyük)
Bozüyük-Eskişehir yolu üzerinde, Bozüyük’ten 10 km. sonra yolun sağ sapağındaki “Metristepe Şehitliği” tabelası yazan yola girdikten 1 km. sonradır. Şehitliğe varmadan az evvel, küçük bir şehitlik daha vardır. Burada, 61 Tümen 174.üncü Alay, 2.Tabur,7.Bölük kumandanı iken 28 Mart 1921 de Şehit olan Bekir Şahinoğlu ile Bnb.Erzincanlı Karakullukçu oğlu Halis Bey’in ve Hüseyin Hüsnü ile adları bilinmeyen Mehmetçiklere ait 10 mezar vardır. Komutan Halis Bey için dikilen mezar anıtının üzerinde ay-yıldız resmedilmiş olup, üzerine şu ibare yazılmıştır:
”İkinci İnönü cenginde Kahramanca Şehit düşen fırka 62 Alay 174 İkinci Tabur Kumandanı Binbaşı Erzincanlı Karakullukçu oğlu Halis Beyin Mezarıdır. Tarihi şahadeti 29 Mart 1921.”

Buradan itibaren virajlı ve dik bir yolla Metristepe’ye çıkıldığında karşımıza Metristepe Anıtı gelir. Anıtın üzerinde şu ibare yazılıdır:

“Ankara 1 Nisan 1924 – …Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makûs talihini de yendiniz../ T.B.M.M. Başkanı Mustafa Kemal” .Anıtın önünde savaş sahnelerini canlandıran rölyefli kabartmaların arasında da Zaferden sonra İsmet İnönü’nün Atatürk’e çektiği telgraftan alınan şu ibare yazılıdır ” Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşaya / Bozüyük yanıyor Düşman binlerce ölüleriyle doldurduğu savaş alanını silâhlarımıza bırakmıştır / Batı Cephesi Komutanı İsmet 1.4.1921”.

Anıtın arka yüzünde ise Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarına katılan Tümen ve daha üst Birlikleri ve Komutanlarının isimlerinin yazıldığı mermer yazıt yer alır:

Birinci İnönü Savaşları 6-1 Ocak 1921
Garp Cephesi K. Alb.İsmet İnönü
8.Tümen K. Yzb. Mehmet Sabri Erçetin (1932’de Tümgeneralken emekli oldu. Vefatı: 1956)
24 Tümen K.Yzb. Mehmet Hulusi Conk (1923’de Sağlık durumundan ötürü Albay iken emekli oldu.Vef.1950)
61 Tümen K.Alb. İzzettin Çalışlar (1939 da Orgeneral olarak emekli oldu. Vefatı: 1951)
4 Tümen K. Yzb. Mehmet Nazım (Eskişehir, Yumruçal’da 15 Temmuz 1921 de şehit oldu.)
Kocaeli Grup K. Alb.Halit Karsıalan (Tümgeneral oldu. Vefatı: 1925)

İkinci İnönü Savaşları 23 Mart-1 Nisan 1922
Garp Cephesi K. Alb.İsmet İnönü
3.Süvarı Tümen K. Alb. İbrahim Çolak (1922 ’de emekli oldu. Vefatı: 1944)
61 Piyade Tümen K.Alb. İzzettin Çalışlar
24 Piyade Tümen K. Yzb. Mehmet Hulusi Conk
II.Piyade Tümen K. Alb.Mehmet Arif (Şehit)
I.Piyade Tümen K. Yzb. Kemalettin Sami (Korgeneral olarak 1924 de ordudan ayrıldı 1934 de Berlin Büyükelçisi iken vefat etti.)
12 Kolordu K. Alb. Fahrettin Altay (1945 de Orgeneral olarak Yüksek Askeri Şura üyesi iken emekli oldu.Vefatı: 1974)
2 Süvari Tümen K.Yzb.Nazım Solok (1939 da Korgeneral olarak emekli oldu. Vefatı: 1956)
1.Süvarı Tümen K. Yzb.Ahmet Derviş (1932 de Korgeneral iken vefat etti.)
41 Piyade Tüm.K.Yzb.Şerif Yacağaz (1923 de Albay olarak İstanbul Merkez Komutanı oldu aynı sene kendi isteği ile emekli oldu. Vefatı: 1938)
8.Piyade Tümen K. Alb.Mehmet Sabri Erçetin
4 Piyade Tümen K. Yzb.Mehmet Nazım
57 Piyade Tümen K. Yzb.Mümtaz (Şehit)
23 Piyade Tümen K. Yzb.Ömer Halis Bıyıktay (27 Mayıs 1934 de Korgeneral olarak İstanbul
Komutanı iken vefat etti).
7 Piyade Tümen K.Alb.Hüseyin Nurettin (Şehit)
Kocaeli Grubu Alb.Halit Karsıalan
Karamürsel Tüm.K. Bnb.Rıza (Şehit)

Şehitlikten aşağıya bakıldığında savaşın geçtiği geniş düzlük alan görülür.

Metristepe Anıtı Cumhuriyetin ellinci yılında İnönü Savaşları Zafer Anıtı olarak 1973’te yapımına başlanmış, 29.6.1975 tarihinde açılışı yapılmıştır.

İNTİKAMTEPE ŞEHİTLİĞİ (Bozüyük)

Bozüyük-Kütahya yolunun 10. km. sinde, Akpınar köyünün 3 km güneyindeki yöreye hâkim bir tepededir. İçerisinde 63 şehidin makamı olan bu şehitlik 1959 yılında düzenlenip ziyarete açılmıştır. Son derece sade bir şekilde tanzim edilmiş olan şehitliğin batı tarafındaki giriş kapısının hemen önünde üç basamaklı bir platformun üzerinde 60 x 70 cm. ebadında ve 10 cm. kalınlığındaki mermer blokta şu ibare yazılıdır:

”126. Alay, 3.Tabur, 9 Bölük Kahramanları, 30-31 Mart 1921 de burada şehit üştüler. Mezarları zaferlerinin beşiğidir.”

Şehitlikteki mezarlar, tabut ölçüsü ve şeklinde olup baş ve ayakuçlarına Türk Bayrakları resmedilmiştir. Birinci sıranın ortasındaki mezarda şu ibare yazılıdır:

”11. Tümenin 126.Alayın 3.Tabur, 9.Bölük Komutanı Afyonlu Subay Ömer Altınay, 2.İnönü Harbinde 4 süngü yarası alarak düşman eline esir düşmüştür. Yunan komutanı tarafından bir ağaca bağlanmak suretiyle, üzerine benzin dökülerek yakılmak istenirken, yetişen kuvvetlerimiz tarafından kurtarılmıştır”.

Buradaki bir başka yazıtta ise Yüzbaşı Ömer Altınay’ın 1959 da hayatta olduğu ve şehitliğin açılışında bulunma şansına erişmiştir denilmektedir.

İntikamtepe Şehitliği İnönü Savaşlarında 126. Alay, 3.Tabur, 9.Bölük askerlerinin şehit düşenlerinin hatırasına 1950’den itibaren Milli Savunma Bakanlığınca yapımına başlanmıştır.

İNÖNÜ ŞEHİTLİĞİ (Bozüyük)

İnönü Şehitliği, Bilecik Bozüyük İlçesi ile Akpınar Köyü arasında bir tepede bulunmaktadır. İstiklâl Savaşı’nın Metristepe-İnönü istikametinde gelişen ve tarihimizde İnönü Savaşları olarak bilinen savaşların geçtiği cephedir. 844 mezardan oluşmaktadır ve 1930 yılında Milli Savunma Bakanlığınca yaptırılmıştır.1981 yılına kadar Haziran ayı içinde yapılan şenlikler bu yıldan itibaren İnönü Savaşı’nın kazanıldığı tarih olan 1 Nisan günü yapılmaya başlanmıştır.
Dikdörtgen duvarlarla çevrili olan mezarların ayakuçlarında Türk bayrakları resmedilmiştir. Burada 4 200 şehit’in kaydı olmasına rağmen isimleri bilinemediğinden sadece 141 mezar vardır. Şehitliğin ortasında küçük boyda mermerden bir anıt vardır. Üzerindeki pirinç levhada ise şu sözler yazılmıştır:

”Ey Yolcu burada şu gördüğün mezar
Türklerin İstiklâl abidesidir.
Bir gökten bir göğe haykıran rüzgâr
İnönü Cengi’nin Zafer Sesi’dir”.

İlçe merkezinde İsmet İnönü Anıtı, I. ve II. İnönü Savaşları’nın simgesidir. Geniş ve yüksekçe bir platform üzerinde büyük bir ay-yıldız onun yanında da asker kıyafeti ile İsmet İnönü’nün heykeli vardır. Anıtın ön tarafında ise savaşı simgeleyen rölyefli kabartmaların bulunduğu geniş ve alçak bir friz yer alır. İlçe merkezindeki karargâh binası restore edilmiştir. Ayrıca Çukurhisar Köyü’ndeki kerpiçten basit bir köy evini de İsmet İnönü ikinci bir karargâh olarak kullanmıştır.

II. İnönü Savaş alanlarından biri olan Tarassut Tepe’de bugün İnönü İlköğretim Okulu vardır.

Arkadaşlarınız ile Paylaşın Veya Beğenerek Bize Destek Olun
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
kayseri escort bayan antalya escort bayan malatya escort bayan malatya escort malatya escort bayan ankara escort bayan ankara escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan hatay escort bayan konya escort bayan hatay escort bayan sivas escort bayan elazig escort bayan canakkale escort bayan sanliurfa escort bayan samsun escort bayan eskisehir escort bayan
sohbet